STRÖMSUND (JT) Pengar togs från pensionsfonden och förslag om försäljning av Folkets Hus. Många frågor uppe vid sista mötet före sommarlovet.
Sommarlovet har börjat för kommunfullmäktiges 35 ledamöter. Det är inte helt vanligt med votering, men så blev det vid det sista mötet inför sommaren. 18 ledamöter stödde majoritetens förslag, dvs (v) och (s) som med en rösts övervikt kunde bärga budgetförslaget för 2020. 17 ledamöter stödde oppositionens förslag som föredrogs av Kerstin Engqvist, tillförordnat oppositionsråd under Mats Gärds frånvaro.
– Det finns bara möjligheter, sade hon och redovisade en större besparing än majoritetsförslaget i oppositionens budget, som bl a framför att kommunens ansvarsområden ska koncentreras på lagstyrd verksamhet förutom en mängd förslag som (c) och (m) kan tänka sig att genomföra både på kort och lång sikt:
Bl a att det görs en översyn av tomma lokaler, sänkt ambitionsnivå inom administration och turism, översyn av bidrag till föreningar, minskade bidrag till samlingslokaler, avveckling av familjecentralen, nerläggning av biblioteksfilialerna i Hoting och Backe och sänkt ambitionsnivå i kulturskolan.
En motion från Kerstin Engqvist (c) Simon Högberg (m) om att det ska göras en utredning om försäljning av Folkets hus och Campingen i Strömsund går vidare till kommunstyrelsen.
– Vi har valt att inte plocka pengar från pensionsstiftelsen, sade Kerstin Engqvist som ett svar på (s) och (v)-budgeten.
Susanne Hansson redogjorde för budgeten som enligt prognosen kommer att gå med 15 miljoner kronor i minus.
– Det är ett bekymmersamt läge. Alla måste hjälpas åt för att komma till rätta med underskotten.
Vi föreslår att två månaders driftbidrag om 667 000 kr hålls inne från SUAB som har byggt upp
medel i balansräkningen och inte kommer att påverkas, sade Susanne Hansson och fick bifall för sitt yrkande angående SUAB.
I förslaget till budget framhåller (s) och (v) att kommunen har ett sämre läge i dagens skatteutjämningssystem. Den stora skiljelinjen mellan opposition och majoriteten gick vid frågan om att lyfta pengar från pensionsstiftelsen, vilket majoriteten förordade med att 10 miljoner tillförs därifrån. Budgetramen fastställdes efter votering till 812,5 miljoner. Oppositionen reserverade sig mot beslutet. Trots olika uppfattningar om budgeten var det tunt med frågor. Det mesta föreföll vara avklarat i kommunstyrelsen. Fortsatt gäller för alla förvaltningar att göra besparingar. Investeringsbudgeten fastställs vid fullmäktiges möte i september.
TEXT OCH FOTO: INGER KRAFT ETZLER
1054: Göran Bergström och Susanne Hansson i samspråk före fullmäktiges sista möte för säsongen