Direktupphandlade konsult i Krokom – Konsultarvodet sekretessbeläggs

KROKOM (JT) Trots stora besparingskrav har Krokoms kommun hyrt in en konsult via direktupphandling. När avtalet begärts ut har kommunen sekretessbelagt konsultens timarvode. Vilket i praktiken gör det omöjligt att kontrollera om inköpssumman understiger det belopp där kommunen måste gå ut med upphandling.
Krokoms socialchef Anna Berkestedt Jonsson har mycket stora besparingskrav på sig för att komma tillrätta med det rejält stora underskottet inom Socialförvaltningen på närmare 30 miljoner kronor. Ändå anlitade hon en konsult för ett längre uppdrag under hösten. Och uppdraget pågår ännu!
Flera olika personer har hört av sig till Jämtlands Tidning om detta. En av dem ville till och med få ut konsultavtalet, då hen funderade på om den innebär en ökad kostnad mot vanligt anställning. Konsultavtalet kom till slut, men faktureringssumman var då överstruken med sekretesshänvisning.
Situationen handlar om en konsult som anlitats för 28 timmar i veckan i några månader under 2019 och 2020, som tillförordnad verksamhetschef inom Arbete och Integration på Socialförvaltningen i Krokoms Kommun. Faktureringen sker till fast pris per timme, 28 timmar per vecka enligt avtalet. Det är betydligt mer än en halvtid.
Ett oerhört lågt räknat konsultarvode på 500 kr x 28 timmar ger 14 000 kr i veckan!
Men eftersom summan som sagt är understruken i det utskickade uppdragsavtalet, vet allmänheten alltså inte vad det kan handla om.

Konsultavtalet visar här att det handlar om 28 timmar varje vecka, mer än en halvtid alltså.

Jonas Törngren är kommundirektör i Krokoms kommun. Han svarar så här, tillsammans med Anna Berkestedt Jonsson, när Jämtlands Tidning kontaktar de båda med några frågor om den diskutabla situationen:
1. Varför var summan på avtalet överstruken, när läsaren fick den skickad hem till sig? Att ni inte vill göra den offentlig, gör väl att engagerade medborgare i kommunen undrar extra mycket?
–Pris kan ibland vara föremål för sekretess. I detta fall har avtalsleverantören begärt sekretess vad gäller anbudspriset. Krokoms kommun har gjort en sekretessbedömning och kommit fram till att avtalsleverantören kan lida skada om konkurrenter till avtalsleverantören får kännedom om avtalat pris. Därför belades avtalspriset med sekretess i utlämnat avtal.
–Om man inte tycker att kommunen gjort en korrekt sekretessbedömning kan beslutet överklagas till Kammarrätten
2. Hur kan medborgarna i så fall vara säkra på att tröskelvärdena hållits, om ni inte vill lämna ut timarvodet?
–Det enkla svaret är att man inte kan vara säker på det med annat än att man litar på att kommunen sköter sina åtaganden utifrån de lagrum vi har att förhålla oss till. Det gäller ju inte bara upphandlingar. Kommunens verksamheter kringgärdas av olika lagar.
–En direktupphandling kan genomföras om upphandlingens totala värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen som från och med den 1 januari 2020 är 615 312 kr. Socialförvaltningen i Krokoms kommun har gjort en direktupphandling som understiger tröskelvärdet.
Anna Berkestedt Jonsson är socialchef vid Krokoms kommun. I förvaltningen jobbar ungefär 600 personer.

3. Är det inte extra viktigt att få veta timarvodet eftersom konsulttjänsten direktupphandlats? Då har tjänsten väl inte konkurrensutsatts och inget erbjudande gått ut till andra om att få lämna anbud?
–Direktupphandling görs i vissa fall. Bland annat gäller det när ett behov hastigt uppkommer där ledtiderna vid en upphandling inte kan följas. Huruvida det är extra viktigt eller inte att veta eventuella timpris vid de olika upphandlingsformerna har jag ingen uppfattning om.
– Under våren 2019 fanns tydliga signaler från HR samt verksamhetschef vid Arbete och Integration om stora utmaningar inom arbetsmiljö och kritiskt läge utifrån arbetssituation inom verksamheten. Utifrån dialog med berörd chef framkom att en nödvändig åtgärd var resurser för arbetsledning kring BEA-anställningar (arbetsmarknadspolitiska åtgärder).
Bedömning gjordes att resursen behövdes akut. Resursen bedömdes vara en person som hade kännedom om verksamhet samt även om de system som används i verksamheten. Detta eftersom tid för inskolning saknades. Utifrån det läget som var hittades två alternativ som uppfyllde verksamhetens akuta behov. En före detta chef tillfrågades om tidsbegränsad anställning. Denna person nekade till erbjudandet. Det alternativ som då var tillgänglig var f.d. anställd med gedigen erfarenhet som medarbetare och chef inom socialförvaltningen vid Krokoms Kommun. Personen i fråga var däremot inte tillgänglig för anställning utan för köp av tjänst från personens egna bolag.
4. Men jag har fått information om att en liknande tjänst togs bort för att effektivisera, men sedan skapades denna konsulttjänst därpå ändå. Har du någon kommentar om detta?
–Se svar under fråga 3. I övrigt kommenterar jag inte specifika personalfrågor. Det hanterar kommunen internt.
5. En av ledamöterna i Socialnämnden, Marie Svensson (V), hade fått information om att Anna Berkestedt Jonsson anställt en biträdande chef under en period. Men ingen information om anställningsformen hade gått ut, vad hon visste. Är detta kanske inte brukligt, eller vad har du för kommentar om detta?
–Förvaltningschefen har fullt mandat att hantera anställningar inom sin verksamhet. Hur informationen går till nämnden varierar men generellt görs inga specifikationer om det inte rör sig om väldigt speciella omständigheter. Att anlita en konsult en kortare tid bedömer jag inte vara en så speciell omständighet att det skulle föranleda en särskild information till nämnden.
LOTTE MJÖBERG
[su_divider text=”Tillbaka till sidans topp” divider_color=”#ff890d” size=”10″ margin=”10″]
Läs denna artikel och många fler i e-tidningen! (Obs! Kräver inlogg)