Delårsrapport pekar på ett resultat långt över budget

ÖSTERSUND (JT) Med över 46 miljoner plus på budgeten ser det ut att bli ett bra ekonomiskt år i Östersunds kommun. Delårsrapporten visar på ett positivt resultat med 183,4 miljoner kronor och ett prognostiserat resultat på 81,2 miljoner för helåret, dubbelt så mycket som man räknat med i budget.
För tre nämnder visar dock delårsrapporten på ett negativt resultat. Dessutom tror man att ytterligare en nämnd kommer att hamna på ett negativt resultat för helåret. För att komma tillrätta med underskotten beslutade kommunstyrelsen i förra veckan att anslå vissa tillägg på nämndernas budgetar. Bland annat ska man räkna upp för löneökningar utöver indexuppräkningar i barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt miljö- och samhällsnämnden med sammanlagt 9,4 miljoner kronor, där barn- och utbildningsnämndens 7,5 miljoner står för merparten av uppräkningen. Dessutom klubbade man igenom flera andra anslag och åt, där vissa kan påverka årets resultat och andra har större betydelse för nästa år.
Tekniska nämnden fick flera tilläggsanslag beviljade, bland annat ett utökat kommunbidrag med 1 289 400 kronor, 1,9 miljoner för kostnader i samband med att man behövde flytta från rådhuset och 1,2 miljoner för ökade kostnader för bostadsanpassning. Nämnden har också fått en utökad investeringsbudget på 11,2 miljoner för Österäng och utökad investeringsram med 20 miljoner för att slutföra köpet av biblioteksfastigheten.
Däremot fick man inte utökat anslag för vintervägsunderhållet, som blivit högre än beräknat den senaste vintern.
– Vinterväghållningen har blivit dyrare. Detta då kommunens inköp av maskintjänster senaste åren haft en högre utgiftshöjning än vad anslaget/intäkter från fullmäktige har varit. Och vi har haft högre utgifter till förhyrning av lokaler till kommunale verksamheter som har blivit evakuerat från gamla kommunhuset, säger Örjan Jervidal, förvaltningschef på Tekniska förvaltningen i Östersund.
Tekniska nämnden tros hamna på 9,2 miljoner i underskott för helåret, vilket är 13,4 miljoner under budget. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett ännu sämre resultat med 14 miljoner i underskott. Utöver de 7,5 miljoner man blivit beviljade i löneökningstillägg fick nämnden en utökad ram på dryg 866 000 kronor fördelat på 360 000 kronor i år och 505 000 nästa år för utökning av lokalerna på Arnljotskolan.

Östersunds rådhus. Foto: Caj Källmalm

– En del av underskottet beror på brister i den ekonomiska uppföljningen föregående år, säger Anna Örjebo, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.
– Under hela 2019 har förvaltningen arbetat hårt med kontroll och uppföljning. Ny lagstiftning och nya krav är kostnadsdrivande utan att det finns ekonomisk täckning för detta, framför allt från statligt håll.
Även social- och arbetsmarknadsnämnden visar på ett stort underskott, minus 13,8 miljoner kronor. Detta är ändå en förbättring mot den prognos som lämnades i april.
I motpol till detta visar kommunstyrelsen ett förväntat överskott på över 21 miljoner kronor och övriga nämnder tros hålla budget med små överskott förutom överförmyndarnämnden som dock beviljades en halv miljon för att kompensera för ökade hyreskostnader.
Totalt förväntas man alltså få ett resultat på 81,2 miljoner kronor för helåret. I linje med de ekonomiska målen om 2 procent men 46 miljoner över budget.
”Nämndernas prognoser är 15,5 mnkr bättre än budget där LSS-buffert och lönebuffert står för 28,9 mnkr och flera nämnder prognostiserar underskott” står det som en förklaring till resultatet.
Resultatet för helåret är dock mer än 100 miljoner under det resultat som visas för augusti, vilket i första hand beror på semesterskulder, säger kommunens redovisningschef, Ella Sandström.
– Har man vanlig semester kan det vid augusti vara så att man tagit ut hela sin semester. Resultatet per augusti är påverkat positivt med 60 mnkr vilket inte kommer att vara fallet vid årsskiftet då förändringen förmodligen kommer att vara några miljoner högre jämfört med utgången av föregående år. Sedan årsskiftet ska finansiella instrument som innehas i syfte att generera avkastning redovisas till marknadsvärde, jämfört med till anskaffningsvärdet innan 2019.
Förutom det positiva resultatet ekonomiskt framkommer även andra positiva resultat i delårsrapporten. Bland annat att sjukfrånvaron har minskat, både jämfört med samma tid i fjol och tidigare under året. Prognosen för helåret är en sjukfrånvaro på 5,9 procent, vilket också är under riksgenomsnittet.
CAJ KÄLLMALM