STORVALLEN (JT) Är det överdriven byråkrati eller paragrafrytteri från Åre kommuns samhällsbyggnadsnämnd (SBN) som gör att ett femtiotal personer vid Eurocash i Storvallen i värsta fall kan förlora jobbet. I så fall tappar också kommunen miljonbelopp i skatteintäkter.
Kommunen spelade ett högt spel med både företag och anställda när den politiska majoriteten i SBN på sammanträdet den 13 september avslog Eurocash bygglovsansökan för att sätta upp ett modulsystem med personalbaracker. Minoriteten i nämnden opponerade sig tydligt och röstade för att bevilja bygglovsansökan samt reserverade sig också enhälligt mot beslutet.
För att lösa en akut arbetsmiljösituation där personalutrymmena inne i butikslokalen inte räcker till med rådande bemanning så har Eurocash sökt ett begränsat bygglov i tre år för att sätta upp moduler med duschar, förvaringsutrymmen, toaletter, omklädningsrum samt lunchrum med kök för de anställda. Modulerna är tänkta att placeras och dockas mot butikshallen vid den bortre gaveln.
Orsaken till att företaget bara söker begränsat bygglov på tre år är att man i framtiden ser möjligheten att flytta verksamheten till större lokaler och man påpekar särskilt att det sökta bygglovet inte är ett sätt att utöka försäljningsytan inne i butiken utan enbart handlar om personalvård. Företaget anger också att om inte det tidsbegränsade bygglovet beviljas kan verksamheten tvingas stängas ned och konsekvensen blir då att 49 anställda förlorar sina arbeten.
Trots företagets försäkran att installationen av modulerna inte ska utgöra grund för en utökning av butiksytan så skriver kommunens handläggare på byggenheten i sitt tjänsteyttrande till nämnden att rivningen av det gamla personalutrymmet möjliggör ny försäljningsyta. Tjänstemannen ser också att modulerna, som anses som en tillbyggnad, strider mot den ursprungliga byggnadsplanen för fastigheten. Detta trots att butiken i sig byggts och byggts ut i omgångar i avvikelse mot gällande detaljplan men där avvikelsen godtagits vid tidigare bygglovsprövning. Enligt 9 kapitlet 30 paragrafen i Plan och Bygglagen (PBL),”ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelse.
”Det skulle med andra ord vara fullt möjligt och konsekvent för SBN att godkänna och ge bygglov även till denna utbyggnad. Men i tjänsteyttrandet skriver tjänstemannen: ”Det tidigare bygglovet för handelsbyggnaden beviljades som planenligt, samhällsbyggnadskontoret gör idag en annorlunda bedömning och ser byggnaden som planstridig. Den sökta tillbyggnaden bedöms som ett komplement till den pågående butiksverksamheten och är förståelig ur ett arbetsmiljöperspektiv, likväl råder det planstridiga utgångsläget.”
Förslaget till nämnden blev därför att avslå Eurocash bygglovsansökan. Majoriteten i nämnden gick på den linjen.
Fakta: Eurocash gränshandel i Storvallen hade 2016 en årsomsättning på 150 miljoner kronor, har ökat markant sedan dess och ligger idag troligen en bra bit över 200 miljoner. Från förra årsskiftet har personalstyrkan ökat från cirka 35 till 49 idag. Eurocash-kedjan bedriver gränshandel i 7 butiker, omsätter 1,5 miljarder kronor och har totalt 350 anställda. Ägs sedan årsskiftet 2017/2018 av Axfood.
TEXT OCH BILD
HÅKAN TORESSON