Länets kommuner är dåligt förberedda

ÖSTERSUND (JT) Storsjön är viktig för vattenförsörjningen och för naturupplevelser. En övergripande plan för hur man ska bevara denna resurs formulerades 2016. Samordnaren Lars Jonsson på Länsstyrelsen anser att planen följs, men att kommunerna måste förbereda sig bättre för kommande klimatförändringar.

 

Nederbörden i Storsjöbygden har ökat i ett historiskt perspektiv visar statistik från SMHI som även bedömer att den ökar i framtiden. Detta ställer stora krav på de kommunala VA-systemen för att hindra störningar och föroreningar av dricksvattnet. Här finns även särskilda ställningstaganden i en särskild plan (Vattenplan för Storsjön) om att kommunerna ska påbörja arbetet med dagvattenstrategier och VA-planer. Lars Jonsson som är samordnare för hållbar samhällsutveckling på Länsstyrelsen menar att så även sker i de berörda kommunerna. Han betonar att kommunerna nu också börjat ta fram särskilda klimatanpassningsplaner:

 

–Länsstyrelserna har ju regeringens uppdrag att se till att kommunerna tar fram sina kommunala klimatanpassningsplaner, där de här frågorna behandlas också, och det där är ett arbete som pågår då vid sidan av arbetet med att verkställa ställningstagandena i Vattenplan för Storsjön.

 

–Vi får en ökad andel kraftiga regn, både när det gäller intensitet på regnen och hur länge de pågår, alltså de kraftiga regnen ökar ju över tid, och det där leder ju också till ökade belastningar på dagvattensystemen och det måste man ju ta hänsyn till också. Inte bara i klimatanpassningsplanen utan även i dagvattenstrategierna. Så man måste ha kapacitet i dagvattensystemen för att hantera de ökade flödena som är resultatet av klimatförändringarna.

 

Anser du att kommunerna förberett för sådant?

 

–Nej o nej, absolut inte utan det är därför vi har tagit upp det här, för det är viktigt att man sätter igång med det här arbetet ute i kommunerna. Där jobbar vi från flera håll, även från länsstyrelsernas sida med att stötta kommunerna i det här arbetet.

 

Lars Jonsson menar att det finns en bred konsensus om att det är viktigt att bevara Storsjön och att det varit lätt att mobilisera krafter som arbetar för detta i kommunerna.

 

-Vi är ju ett besökslän, ett jordbrukslän och ett skogslän. Vi är inget industrilän. Storsjön som både vattenresurs och upplevelseresurs, som destinationsobjekt, den är ju jätteviktig, för jättemånga aktörer här i länet. Det har känts också i det här projektet.

 

TORBJÖRN ARONSSON

 

FAKTA: De fyra kommunerna kring Storsjön (Åre, Östersund, Krokom och Berg) samlades 2016 med Länsstyrelsen och Region JH kring en gemensam rapport kallad Vattenplan för Storsjön. Det är en gemensam viljeyttring och ett planeringsverktyg för hur man ska arbeta för att behålla vattenkvaliteten och bevara sjöns attraktivitet för boende och turism. Planen antogs formellt av de fyra kommunerna 2017 och ska följas upp årligen, men den första uppföljningen blev fördröjd på grund av skogsbränderna i länet 2018 och stod färdig våren 2019.