STRÖMSUND (JT) Stora summor har lagts ner av kommunen för att komma tillrätta med de skrotbilar som har placerats olovligen på fastigheter runt om i kommunen. – Kostnaden kan motsvara 10-20 % per år av en tjänst, säger Lars Andreasson, ordförande i bygg-och miljö.
JT har vid flera tillfällen rapporterat om skrotbilar som finns utplacerade på många ställen. Den ägare som utmärker sig mest är oanträffbar och svarar inte på telefon, mobil, mail eller brev. Han har ställt på somliga bilar, och favoritbilarna som står utplacerad hos Sigge Espvall på Öhn tycks vara Volvo.
Är mannen en hamster?

Den här synen möter Sigge Espvall varje morgon

– Det här är det mest förnedrande jag har varit med om, säger Sigge Espvall.
– Det är som att bo på en bilskrot.  Jag träffade bilägaren på försommaren och han lovade att ta bort bilarna, men ingenting har hänt. Han håller sig undan medvetet. Jag fick besked av miljö- och byggnämnden att de skulle och kunde ta bort bilarna, men så fick jag nya bud att det inte går. Och dom hänvisade till polisen. Man är rättslös som markägare. 19 bilar står här och en brandbil. Bilarna håller på att sjunka ner i marken och det är skrot och skräp inne i bilarna. Det har också varit folk här och rotat i bilarna, säger Sigge.
Polisen uppger att det första som kan göras är att en polisanmälan görs om ”egenmäktigt förfarande”, och sedan att kontakta kronofogden, som tar beslut om flyttning. Därefter kan kronofogden begära handräckning av polisen. Till sist blir det, den enskilde markägaren som måste agera.
– Det här är ett gissel, jag har talat med polisen som ingenting kan göra, jag har talat med kronofogden som säger att jag kan bli betalningsskyldig om skrotbilsägaren inte kan betala bortforslingen av sina bilar, säger Sigge Espvall och suckar över all byråkrati.
I slutänden kan det alltså innebära det alltså att den oskyldige blir förloraren och skurken blir vinnare.
TEXT OCH FOTO:
INGER KRAFT ETZLER
JT läser lagen:
Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall
1 §   I denna lag förstås med
1. fordon: varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor,
2. registrerat fordon: fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret eller motsvarande utländska register,
3. fordonsvrak: fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som uppenbarligen har ringa eller inget värde.
2 §   Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om rätt för statlig eller kommunal myndighet att flytta fordon i särskilt angivna fall, när det behövs för ordningen och säkerheten i trafiken eller av naturvårdsskäl.
Har ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot sådant förbud eller villkor som avses i 1 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering och som har tillkännagetts enligt
3 § samma lag, får flyttning ske även om sådana förhållanden som anges i första stycket inte föreligger.
Ett registrerat fordon får också flyttas om det varit parkerat på annans mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren.
Vill du också hålla dig uppdaterad? Prenumerera på Jämtlands tidning!
[vfb id=1]