Extremt höga arsenikhalter uppmätta i brunnar i Ragunda

HÖGLUNDA (JT) Vid provtagning har det visat sig att flera privata brunnar haft mycket höga halter arsenik. Det gäller hittills fem fastigheter, men undersökningarna fortsätter och Ragunda kommun uppmanar privata brunnsägare att testa vattnet.
Robert Lundqvist på Hjortens laboratorium i Östersund fick nyligen in ett vattenprov från en klient. Det gällde en fastighetsägare i närheten av Höglunda i Stugun som ville kontrollera sitt vatten.
– Då hittades extremt höga halter av arsenik. Det finns en rekommendation från Livsmedelsverket på egen brunn, att det inte bör överstiga 10 mikrogram arsenik per liter vatten och provet hade 1 100 mikrogram arsenik per liter vatten. Så det är ju alltså hundra gånger gränsvärdet på vad man bör få i sig. Det är anmärkningsvärt eftersom, ja jag har inte hittat någon officiell dokumentation där man beskriver så höga halter i Sverige. Han blev ju naturligtvis orolig, vilket han bör vara, och pratade med närmaste grannen som snabbt tog ett prov och han hade också höga halter. Inte riktigt lika, men i samma storleksordning, 770 eller någonting sådant, säger Robert Lundqvist.
Som en reaktion tog de två fastighetsägarna i Höglunda kontakt med andra grannar och Lundqvist kontaktade Ragunda kommun. Kommunen skickade därefter 28 oktober brev till fastighetsägare i närområdet där de rådde dem att lämna in vattenprover till Hjortens Laboratorium eller något annat ackrediterat laboratorium för att se om även deras vatten innehåller höga halter arsenik.
– Flera fastighetsägare i det området har tagit vattenprover. En del har fått höga halter. Andra, som är lite längre ifrån, har man kunnat konstatera att de inte har sådana bekymmer, fortsätter Lundqvist.
Vad kan det här bero på?
– Det är inget konstigt med en naturlig förekomst av arsenik. Just där var jag överraskad, att det var så. Det finns ju områden i Sverige där det finns naturligt höga halter. Jag visste inte att det fanns sådana områden i länet.
Det har funnits industrier i området och platser där det impregnerats virke, men Lundquists slutsats är ändå, efter kommunikation med Länsstyrelsen, att det är frågan om naturligt förekommande arsenik. De geologiska kartorna indikerar förekomsten av arsenik i denna trakt som ligger längs södra sidan av sjön Gesunden. Men de indikerar ännu större förekomster av arsenik norr om sjön.

Göran Hansson, bygg- och miljöchef i Ragunda kommun, följer upp resultaten.

– På norra sidan är det ett större område som mycket väl kan ha samma problem och där är det många fler fastigheter, säger Lundqvist och betonar att det område som nu undersökts i närheten av Höglunda på den södra sidan är betydligt mer glesbefolkat.
Är det här farliga halter av arsenik?
– Ja, det är ju alltid svårt det här med gränsvärden. Livsmedelsverket är den myndighet som är ansvarig och bedömer vilka halter som man kan acceptera. Det är baserat på den information som finns och någonstans ska man sätta gränsen. Där har man ju gjort bedömningen att man på ett dricksvatten som man använder dagligdags, då bör det inte innehålla mer än 10 mikrogram per liter. Om man då tänker sig att de fyra fastigheter som jag känner till, då är de mellan i storleksordningen 250 upp till 1 100 mikrogram per liter och det är ju höga halter, understryker Lundqvist.
– Man pratar om att man förgiftar folk med arsenik, och det är fullt möjligt att göra det men då pratar vi om andra halter. Det som är konstaterat med hälsoriskerna, det är ju först och främst att det är cancerogent, för det är många cancertyper man kan koppla ihop med arsenik. Men det finns också kopplingar mot hjärt- och kärlsjukdomar, fortsätter han.
Det är frågan om privata brunnar och då är det ägarna själva som kontrollerar vattnets kvalitet och bestämmer vad de ska göra med det. Om man har förhöjda värden bör man vidta åtgärder. Det finns filter som ska kunna reducera mängden arsenik. Vattenrening med jonbytare kan reducera arsenikhalterna med 90-95 procent. Även järn- och manganfilter kan ge en reducerande effekt.
JT kontaktade Göran Hansson som är bygg- och miljöchef på Ragunda kommun som berättar att de fick in det första analysresultatet om höga arsenikhalter den 25 oktober. Sedan gick de ut med information till fastighetsägare i ett avgränsat område i Höglunda och bad dem ta prov på arsenikhalten i deras dricksvatten.
– Sedan har vi fått in ytterligare, vi är uppe i fem stycken nu då som har halter över det här gränsvärdet då.
Ligger de alla på södra sidan av sjön Gesunden?
– Ja.
Göran Hansson gör liksom Robert Lundqvist bedömningen att det är frågan om arsenik som förekommer naturligt i marken. Han har också tagit del av geologiska kartor som visar att det förekommer arsenik i berggrunden. Nu gör kommunen egna undersökningar i ytterkanten av det aktuella området.
Hur är det med området norr om Gesunden?
– Ja, där är det också utpekat och där kommer vi att fortsätta att ta prover och vi har inte börjat med det än, det blir nästa del av det här projektet.
Vad vill du råda de boende i området att göra?
– Det finns ju en allmän rekommendation som alla kan läsa sig till, att har man en enskild brunn så ska man ta prover på dricksvattnet minst vart tredje år. Och där rekommenderar man bakterieprov och fys-/kemprov som man kallar det. Men vi rekommenderar ju här nu också att man går ut och tittar även på metaller, där arsenik ingår. Det gäller generellt i kommunen, inte bara i de här områdena. Nu får man ju titta särskilt på de här områdena, får jobba med en speciell metodik, men generellt rekommenderas den här typen av provtagningar för alla som har enskilda brunnar, fortsätter Göran Hansson.
Kommunen förmedlar inte provtagningar för brunnsägare utan hänvisar till Hjortens Laboratorium eller något annat ackrediterat laboratorium. Hansson vill även uppmana alla brunnsägare som tar prover att skicka in analysresultatet från provtagningen till bygg- och miljökontoret.
– Det är vi glada för, att vi får ta del av resultatet. Vi äger ju inte det, men vi är glada om de skickar in, de som har tagit prover, så kan vi kartlägga rätt och hjälpa till med rätt information.
TORBJÖRN ARONSSON
Läs allt från senaste numret online här (OBS! Kräver inloggning)