BRÄCKE (JT) Man undrar om det ibland inte är lite Grönköping i Bräckes kommunala verksamhet. Ingemar Olsson, en ung driftig företagare i Bräcke som driver det framgångsrika företaget Z-print & Design, ansökte hos byggnadsnämnden om att få sätta upp en bildskärmsskylt. Skylten skulle ställas upp på ett befintligt skyltfundament strax utanför företagets lokaler dit det redan är framdragen el sedan en tidigare skylt suttit på platsen.
– Min bildskärmsskylt skulle ha visat vad som händer i Bräcke och föreningar skulle fått visa sina arrangemang på bildskärmen. Dessutom kunde företagen fått köpa in sig på reklamplats, säger Ingemar Olsson.
Men byggnadsnämnden i Bräcke avslog företagets begäran med hänvisning till att det ligger en rondell cirka 110 meter bort och att Trafikverket inte tyckte det var godkänt med en skylt på platsen. Till saken hör att Trafikverket inte har något att bestämma om inom stadsplanelagt område, men byggnadsnämnden i Bräcke hänvisade till Trafikverkets avslag och la till i beslutet att det är prickad mark med en vattenledning som går under jord i närheten där fundamentet står. Att det redan sitter en massa skyltar från andra företag i jämnhöjd med rondellen, det gör inget. Men just Z-prints skylt skulle utgöra en oerhörd trafikfara för trafiken i rondellen.
Att kommunen själv har en stor skylt 75 meter från rondellen med en stor så kallad QR-kod på det gör inget. Att skanna in en QR-kod på mobilen innan man är inne i rondellen verkar inte byggnadsnämnden tycka är trafikfarligt.
– Nu var inte jag med på sammanträdet när det här ärendet behandlades, men om ägaren till Z-print kommer in med en ny, utförligare ansökan om hur skylten ska fungera i verkligheten, kommer vi i byggnadsnämnden säkert att behandla den ansökan på nytt, säger Jonas Sandbom, byggnadsnämndens ordförande i Bräcke.
PER ”RÄVPER” ANDERSSON
TEXT OCH FOTO