ÖSTERSUND (JT) Nu tvingas kommunerna i länet satsa stora summor på att renovera och bygga om VA-anläggningar och ledningar. I Ragunda behövs satsas minst 100 miljoner. I Härjedalen minst 400 miljoner. Investeringsbehoven är stora i samtliga kommuner i länet och nu aviseras höjningar av VA-taxan med cirka 10 procent.
En stor del av landets system för vatten och avlopp bygges på 60- och 70-talen och är nu i skriande behov av underhåll och renovering. Behoven är stora även för länets kommuner. I slutänden är det hushållen som får betala.
Vanliga konsumenter är sårbara inför störningar i vattenförsörjningen. Det visar exempelvis utbrottet av cryptosporidium i Östersund år 2010. En aktuell och allvarlig fråga är det stora nätet av vattenledningar och avloppssystem som används och som till stor del utvecklades under 60- och 70-talen. Idag är dessa överlag i dåligt skick, behovet av underhåll och renovering är väldigt stort över hela landet och dessutom ställer klimatförändringarna nya krav. En rapport från branschorganisationen Svenskt Vatten och Lunds universitet visar att de årliga investeringarna behöver öka med 35% för att vi inte ska behöva riskera allt sämre vattenkvalitet.
Hur stora är behoven i Jämtland? JT ringde runt till de VA-ansvariga på länets samtliga kommuner och fick ganska samstämmiga svar som går ut på att behoven är stora. I Östersund är det aktuellt med en membranfilteranläggning som ursprungligen skulle kosta 260 miljoner kronor, men som nu istället beräknas kosta 360 miljoner. Detta förutom alla kostnader för vatten- och avloppsledningar samt andra delar i renings- och distributionsprocessen. Här liksom i Krokoms kommun står man inför stora utmaningar med anläggningar i stort behov av renovering, underhåll och uppgradering. I båda kommunerna har beslutats om årliga höjningar av VA-taxan om cirka 8-9% för de kommande tre åren.
VA-cheferna i Bräcke och Strömsund beskriver en liknande verklighet och även dessa kommuner har beslutat om höjningar i år. I Ragunda säger VA-chefen Kees Slinger:
–Problemet är väl att på 60- och 70-talet, när vi grävde ner alla rör så var det ingen som tänkte på att vi måste byta ut det någon gång också, och det är mycket galvat järnrör och gjutjärn som har gjort sitt nu och som vi håller på att byta ut, men det går inte i samma takt som när man bygger nytt. För det är såklart att man håller till i bostadsområden som man gräver upp gatorna, trädgårdar som måste återställas. Så det är ett ganska krävande jobb faktiskt.
Vad ser du för behov de kommande åren?
–Reningsverken, de är fungerande, där har vi inga stora bekymmer. Avloppsledningarna de är i betong och de håller i hundra år, så de är nog inga stora bekymmer. Det är mest vattenledningar som är problematiska.
Hur mycket bedömer du att det kommer att kosta att åtgärda det här?
–Jag har sett någon kalkyl här på kommunhuset, om man skulle byta ut allt, då pratar man om upp till 100 miljoner kronor. Bara för lilla Ragunda.
Behövs det göras enligt din bedömning, att byta ut det här för 100 miljoner kronor?
–Ja, till slut hamnar man där, att vi måste byta ut vattenledningsnätet, helt enkelt.
-Jag tror att vi har max kanske tio år på oss.
Vad kommer att hända annars?
–Ja, då blir det väl mer och mer vattenläckor.
Bergs kommun hade 2018 bland de högsta VA-taxorna i landet, av Sveriges 290 kommuner hamnade de på plats 264. Från årsskiftet sköts VA-frågorna i Bergs och Härjedalens kommuner gemensamt av Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB. Bolagets VD Pär Olofsson och VA-strateg Kjell Jonsson beskriver en helt annan verklighet för Härjedalens del. Förutom alla ledningar som behöver bytas ut och andra behov av renovering, underhåll och uppgradering som är förorsakade av åldrade anläggningar tillkommer mycket höga kostnader på grund av dess bristande kapacitet samt ökade myndighetskrav.
–I Härjedalen har man påbörjat ett arbete som man kallar VA 2025, där man behöver investera i framför allt nya avloppsreningsanläggningar. Men även att förstärka upp vattenförsörjningen i vissa områden, säger Kjell Jonsson. Han berättar att detta problem kommer att lösas genom att bygga nya reningsanläggningar, men även genom att koncentrera processen till större anläggningar.
–VA 2025 står ju för att man räknar med att vara klar 2025, och det är just nu kostnadsberäknat till ungefär 400 miljoner kronor. Exakt hur det kommer att påverka taxorna, det vet vi inte än, men att det kommer att påverka, det gör det ju.
Faktaruta:
Förändring av VA-taxan i länets kommuner 2019-2021
Strömsund: + 12% (2019) 0% (2020)
Bräcke: +10% (2019)
Östersund: +9% (2019) +9% (2020) +8% (2021)
Åre: 0% (2019)
Krokom: +9.3% (2019) +9.3% (2020) +9.3% (2021)
Ragunda: +5.5% (2019)
Berg: 0% (2019)
Härjedalen: +10% (2019)
Kjell Jonsson visar med ett räkneexempel hur förnyelsetakten behöver höjas i VA-anläggningarna.
Torbjörn Aronsson