ÅRE (JT) Vattendragen i Åredalen har tagit mycket stryk på grund av hård exploatering, och både miljövänner och medborgare har under flera år krävt kraftfulla åtgärder.
Nu kommer ett efterlängtat besked. Åresjön ska nämligen räddas – genom ett jätteprojekt på 100 miljoner kronor, där SkiStar satsar 24 miljoner. Det är Länsstyrelsen i Jämtlands län som tillsammans med SkiStar och Åre kommun har ansökt om medel från EU:s Life-fonder. Syftet är att i en gemensam satsning genomföra vattenvårdsåtgärder som gynnar vattenmiljön i Indalsälven och i Åresjön.
Projektet består av insatser för att minska erosion och slamtransport i de vattendrag som avvattnar pister och turistboendeområden i Åre och Duved. Stora mängder slam har genom åren hamnat på bottnarna i Åresjön vilket bland annat är negativt för rö dinglek och bottendjur. Sedimentationsdammar och andra åtgärder behöver sättas in. Till detta kommer muddring av igenslammade områden, åtgärdande av vandringshinder i dammar och vägtrummor, återstä llning av lekgrund i Åresjön samt biotopvårdsinsatser i Indalsälven och biflöden. Svaret på ansökan förväntas i februari-mars och Ingemar Näslund på länsstyrelsens vattenenhet håller tummarna.
– Mycket få ansökningar i denna storleksklass går igenom på första försöket. Det vanliga är att man får tillbaka ansökan med detaljerad kritik. Man har då möjlighet att omarbeta och på så sätt öka sina mö jligheter. Från Länsstyrelsens sida ser vi detta som en del i en gemensam långsiktig satsning för att komma till rätta med problematiken kring erosion och slamtransport i Åreområdet, men också med andra vattenvå rdsproblem, säger Ingemar Näslund.
Även bland Åre-politikerna finns det stora förhoppningar på projektet. Miljöpartisten Katrin Wissing är ordfö rande i samhällsbyggnadsnämnden:
– Det här känns helt fantastiskt. Just detta var en av anledningarna till att jag blev politiker, och det har faktiskt hänt en hel del sedan valet 2014, det ställs högre krav på flera områden, säger hon och fortsätter:
– Både Skistar och Åre har varit en del av problematiken, men nu tas det här på allvar och ambitionerna ä r jättestora. Åresjön har varit hårt angripen och det påverkar hela vattensystemet. Anders Aspholm, affärsområdeschef på SkiStar, är också medveten om att de själva varit en del av problematiken och säger att de välkomnar den här satsningen.
– Det är bara för oss att vara självkritiska och konstatera att vi har misslyckats vid flera byggnationer, vilket också fått konsekvenser på vattnet. Men nu gäller det att göra åtgärder och det är självklart att vi är med på det här, säger han.
Kan du nämna några konkreta åtgärder från er sida, förutom själva delfinansieringen på 24 miljoner kronor?
– En tanke är att införa ett slutet system för snökanonvatten, det vill säga att vi återanvänder vattnet i stället för att ta nytt, vilket skulle ge en stor miljövinst. Dessutom har vi redan börjat göra sedimentdammar och stabilisera diken och slänter, vilket jag vill påstå börjat märkas, säger Anders Aspholm. 24 miljoner kronor må framstå som en stor summa, men med tanke på att SkiStar gjorde en vinst på 387 miljoner kronor förra säsongen så kanske den ändå är rimlig?
– Vi får komma ihåg att vi är i behov av enorma investeringar inom koncernen, så 24 miljoner kronor är ä ndå mycket pengar, säger Anders Aspholm.
ANDERS LUNDIN